1. HÌNH THỨC TRẠM BIẾN ÁP 1 MÁY MONO TREO TRÊN TRỤ

2. HÌNH THỨC TRẠM BIẾN ÁP 1 MÁY MONO TREO TRÊN TRỤ GHÉP

3. HÌNH THỨC TRẠM BIẾN ÁP ĐẶT TRÊN GIÀN

4. HÌNH THỨC TRẠM BIẾN ÁP ĐẶT TRÊN GIÀN CÁP NGẦM