Lưới điện trung, hạ áp

1. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN

2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CẤP ĐIỆN

3. Quy phạm trang bị điện

4. Bộ tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không

5. Tiêu chuẩn đường dây compact

6. Tiêu chuẩn quản lý hệ thống đo đếm

7. Tiêu chuẩn TBA công cộng

Hệ thống chiếu sáng

1. Tiêu chuẩn XDVN 259-2001

2. Tiêu chuẩn XDVN 333-2005

3. QCVN 07-7:2016/BXD

4. Tiêu chuẩn CIE 140-2000