1. Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1, 2, 3 và 4 năm 2021

2. Công bố giá VLXD tháng 10, 11,12 của Quý IV năm 2020

3. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7, 8, 9 của quý 3 năm 2020

4. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1, 2 và 3 của Quý 1 năm 2020

5. Công bố giá vật liệu tháng 11, 12 năm 2019

6. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7, 8 năm 2019

7. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5, tháng 6 năm 2019

8. Bang gia_CADIVI_05-2021

9. Bang_gia_CADIVI 2021

10. Bang gia ThinhPhat 2021

11. BaoGia MBA EMC_2020

12. Tru den Lu gia-BangNiemYetGia_Q2.2019

13. Báo Giá SDQ-100W -2020

14. Báo Giá RA 365 -2020 NLMT

15. Bao gia Chi tiet den THGT