Quy trình thực hiện công việc thiết kế

Diễn giải chi tiết

Bước 1: Tiếp nhận công việc:

Bao gồm các công trình tư vấn thiết kế được phòng Tư vấn thiết kế nhận từ BGĐ như: Thiết kế bản vẽ thi công, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình công nghiệp (đường dây hạ thế và TBA) và các công trình hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, …):,…theo hình thức HĐ giao khoán nội bộ.

Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công trình từ BGĐ bao gồm:
– Các yêu cầu của Chủ đầu tư;

– Các văn bản pháp lý liên quan, Quyết định phê duyệt dự án;

– Các cơ sở số liệu, tài liệu liên quan;

– Phiếu giao việc từ BGĐ phân công trách nhiệm vai trò Chủ nhiệm thiết kế cho quá trình thực hiện công việc.

Bước 2: Nội dung nhiệm vụ TK hoặc nội dung thống nhất với CĐT:

Chủ nhiệm thiết kế lập Bảng phân công công việc trên cơ sở thống nhất với lãnh đạo phòng Tư vấn thiết kế để xác định ê kíp thực hiện công việc (tránh chồng chéo về nhân sự thực hiện). Nội dung bảng phân công này phải được ký xác nhận giữa ba bên gồm: BGĐ – Lãnh đạo phòng TVTK – CNTK.

Bước 3: Thực hiện công việc:

Các cán bộ thực hiện công việc theo bảng phân công công việc của CNTK.

Bước 4: Thông qua CĐT

BGĐ phối hợp với CNTK xem xét nội dung thực hiện trước khi tổ chức thông qua CĐT. Nếu chưa đạt, tiếp tục điều chỉnh theo bước 3.

Bước 5: Hoàn chỉnh nội dung thực hiện

CNTK và ê kíp cán bộ chuyên môn có trách nhiệm hoàn chỉnh nội dung thực hiện.

Bước 6: Bàn giao Phòng HCTH chuyển CĐT trình thẩm định, phê duyệt:

Trưởng phòng TVTK phối hợp với CNTK bàn giao hồ sơ cho phòng TCHC theo nội dung HĐ giao khoán nội bộ đã ký kết.

Bước 7: Chuyển CĐT, cơ quan thẩm định:

BGĐ phối hợp với trưởng phòng TCHC và CNTK bàn giao hồ sơ cho CĐT. Nếu chưa đạt, phòng TCHC nhận hồ sơ giao lại trưởng phòng TVTK để tiếp tục điều chỉnh lại theo bước 5.

Bước 8: Quyết định phê duyệt:

CĐT trình hồ sơ cho cấp có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp có điều chỉnh nội dung hồ sơ, BGĐ cùng trưởng phòng TCHC và CNTK tiếp nhận lại hồ sơ từ CĐT giao lại phòng TVTK để tiếp tục điều chỉnh lại theo bước 5.

Bước 9: Hoàn thành sản phẩm, thanh quyết toán:

Sản phẩm được hoàn thành là sản phẩm khi có quyết định phê duyệt của các cơ quan thẩm quyền.

Sau khi sản phẩm đã hoàn thành trưởng phòng TCHC phân công cán bộ làm thủ tục thanh quyết toán với CĐT, thủ tục thanh quyết toán nội bộ giữa công ty và phòng Tư vấn thiết kế.

Bước 10: Lưu hồ sơ:

Phòng TCHC chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ gốc và các chứng từ liên quan tại ổ cứng máy tính của công ty. Ngoài ra phòng TVTK và CNTK vẫn phải lưu trữ nội dung hồ sơ làm cơ sở phối hợp với đơn vị thi công trong quá trình triển khai thi công công trình đồng thời TVTK và CNTK được phép lưu trữ file mền nội dung hồ sơ làm cơ sở tài liệu nội bộ để phục vụ cho quá trình nghiên cứu thiết kế.

Cung cấp cho các đối tác bên ngoài phải được đồng ý của Giám đốc công ty.

Bước 11 (nếu có): Hướng dẫn quy trình thực hiện điều chỉnh thiết kế

Các nội dung điều chỉnh, thay đổi hoặc bổ sung trong quá trình tư vấn thiết kế phải được xem xét, kiểm tra có xác nhận và đề xuất của Chủ đầu tư và các bên liên quan bằng văn bản. Những thay đổi nội dung điều chỉnh, thay đổi hoặc bổ sung thiết kế trước khi thực hiện phải đánh giá sự ảnh hưởng lên toàn bộ công trình. Từ đó xác định nội dung điều chỉnh, thay đổi hoặc bổ sung trong thiết kế và thực hiện lại theo quy trình thiết kế.