Định mức xây dựng

1. Thông tư 10/2019/tt-bxd Ban hành định mức xây dựng

2. thông tư 17/2019/tt-bxd hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

3. DM 4970-QD-BCT-21-12-2016-DM-DZ-TBA

4. 1172_QD_BXD_26_12_2012 – DM phan XD sua doi va bo sung

5. 1173_QD_BXD_26_12_2012 – dinhmuc Phan lap dat sua doi va bo sung

6. DMDT24-1776 – Dinh muc Xay dung

7. BXD_587-QD_29052014_DM-Lap-dat

8. BXD_588-QD_2952014_DM-xay dung

9. 9-QD 6061-BCT_08207668

10. thông tư 11/2019/tt-bxd hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Đơn giá tỉnh Bình Dương 2020

1. DON GIA PHAN XAY DUNG QD4110_nam 2020

2. DON GIA XDCT-PHAN KHAO SAT XDCT QD4124_nam 2020

3. DON GIA XDCT-PHAN THIET BI CONG NGHE QD4123_nam 2020

4. DON GIA XDCT-PHAN LAP DAT HE THONG KTCT QD4108_nam 2020

5. DON GIA PHAN SUA CHUA VA BAO DUONG CONG TRINH QD4111

6. Bộ đơn giá DVCI trên địa bàn tỉnh Bình Dương _năm 2019

7. DVCI_BD16

8. Đơn giá XD Binh Duong 541 _Phan Xay dung sua doi_ năm 2018

9. 2782 – Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình – tỉnh Bình Dương

10. 2783 – Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương – phần khảo sát

11. 2784 – Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương – phần sửa chữa

12. 2786 – Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương – phần lắp đặt

13. 2787 – Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương – phần xây dựng