1. Giáo trình an toàn điện

2. Giáo trình trang bị điện

3. Hệ thống ký hiệu thiết bị điện trên sơ đồ

4. Tự động hóa mạch vòng lưới ngầm trung thế

5. Tủ hợp bộ RM6

6. Tài liệu giám sát thi công và nghiệm thu công trình điện

7. Quy trình kiểm tra an toàn điện